Informacja o unieważnieniu postępowania .

23 września 2020

22.09.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania .

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim .

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu nie wpłynęły oferty.