Zakres działania Zakładu obejmuje:

 • określenie potrzeb w zakresie utrzymania, remontów i modernizacji nieruchomości będących przedmiotem zarządzania przez Zakład,
 • opracowanie rocznych projektów planów zadań objętych przedmiotem działania Zakładu,
 • przygotowanie i realizacja zadań ujętych w zatwierdzonych planach rocznych poprzez:
  • formalno-prawne przygotowanie zadań do wykonania,
  • wybór wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
  • zawarcie umowy,
  • nadzór nad realizacją zadania, jego odbiór i rozliczenie finansowe,
  • egzekucje postanowień umownych.
 • prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych będących przedmiotem zarządzania przez Zakład na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 • obsługę finansowo-księgową w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących sie w gminnym zasobie nieruchomości, lokali mieszkaniowych i użytkowych będących własnością gminy i nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu gminy oraz sądowe dochodzenie oddanych należności i ich windykacja,
 • dozór zarządzanego mienia i przeciwdziałanie jego dewastacji.