Nabór na stanowisko Głównego księgowego .

20 września 2018

Dyrektor Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

Samorządowego Zakładu Budżetowego

 ogłasza nabór na stanowisko

Głównego księgowego

OFERTA NR 5/2018  z dnia 17 września  2018 r.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. 1. Wymagania niezbędne:

 2. a) obywatelstwo polskie,
 3. b) wykształcenie :

–  ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

– ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości.

 1. c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. d) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie i nie była prawomocnie skazana za

przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów

lub za przestępstwa skarbowe.

 1. e) nieposzlakowana opinia.

  Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku lub na stanowisku samodzielnej księgowej,

 1. b) znajomość klasyfikacji budżetowej, zasad księgowości zakładów budżetowych
 2. c) obsługa komputera i znajomość programu: Dom 5, Kadry, Płace, Płatnik, GUS, Bankowość elektroniczna,
 1. d) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) rozliczenie wypłat wynagrodzeń, składek ZUS, podatku, list płac i innych kwot,

4) sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,

5) sporządzanie sprawozdawczości,

6) sporządzanie projektu rocznego planu,

7) bieżąca realizacji budżetu,

8) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

9) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

10) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

11) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie miesięcznej deklaracji podatku od towaru i usług VAT,

12) sporządzanie bilansu zakładu,

13) prowadzenie ewidencji majątkowej zakładu.

 III. Informacja o warunkach pracy:

1) praca w wymiarze 1/1 etatu,

2) pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia drugiej umowy  na czas nieokreślony

3) praca w siedzibie Zakładu od 01 października 2018 r ,

4) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

IV . Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu  2018 r. w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Pruszczu Gdańskim wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 20%.

V. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

5)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z  pełni praw   publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione: przeciwko mieniu ,przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu,  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

VI .Termin i miejsce składania ofert :

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w

Samorządowym Zakładzie Budżetowym z dopiskiem

 ,,Nabór na wolne stanowisko Główny księgowy ’’

” lub przesłać pocztą na adres: Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

Samorządowy Zakład Budżetowy 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 71A

(decyduje data wpływu do Zakładu).

Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania na stronie

 www.znk.pruszczgd.pl) mija w dniu 26 września  2018  r.

Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w   Zakładzie  Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowym  Zakładzie  Budżetowym przy ul. Grunwaldzkiej 71 A na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.”

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 27 września 2018  r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Zakładu Nieruchomości Komunalnych  w Pruszczu Gdańskim  oraz  na  tablicy ogłoszeń Zakładu.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Zakładzie nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim w w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor  Zakładu Nieruchomości Komunalnych

w Pruszczu Gdańskim

Grzegorz Morawski