Nabór na stanowisko Specjalisty d/s administracyjno- księgowych .

20 września 2018

Dyrektor Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

Samorządowego Zakładu Budżetowego ogłasza

nabór na stanowisko

Specjalisty d/s  administracyjno- księgowych

 OFERTA NR 4/2018  z dnia 17 września  2018 r.

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) wykształcenie : średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne lub rachunkowość,
  c) minimum 4 letni staż pracy w księgowości ,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie i nie była prawomocnie skazana za   przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwa skarbowe.

f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a) biegła znajomość obsługi komputera i umiejętność pracy w programach komputerowych w    zakresie księgowości budżetowej,
b) znajomość ustawy o rachunkowości, finansów publicznych, księgowości budżetowej,
znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów ,  kodeksu postępowania administracyjnego,
c) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
d) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, terminowość;
e) dobra organizacja pracy, umiejętność  stosowania obowiązujących przepisów

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie sekretariatu zakładu,
  2. obsługa interesantów czynszowych , sporządzanie  i prowadzenie czynszowej    dokumentacji windykacyjnej,ścisła współpraca z Radcą prawnym zakładu w zakresie dochodzenia należności
  4. sporządzanie analiz z zakresu wykonywanej pracy
  5. Dekretacja i księgowanie dokumentów w programie księgowym Dom 5
 2. III. Informacja o warunkach pracy:

1. praca w wymiarze 1/1 etatu,

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. praca w siedzibie Samorządowego Zakładu Budżetowego w Pruszczu Gdańskim ,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu  2018 r. w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Pruszczu Gdańskim wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 20%.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys i list motywacyjny,

 1. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,
 2. kopie świadectw pracy oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy ,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 115, poz. 971)
 4. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. Informacje dodatkowe
  1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, pierwszą umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy).
  2. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 2. I .Termin i miejsce składania ofert :

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w

Samorządowym Zakładzie Budżetowym z dopiskiem

,,Nabór na wolne stanowisko Specjalista d/s  administracyjno- księgowych”

lub przesłać pocztą na adres: Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

Samorządowy Zakład Budżetowy 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 71A

(decyduje data wpływu do Zakładu).

Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania na stronie

 www.znk.pruszczgd.pl) mija w dniu 28 września  2018  r.

Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w   Zakładzie  Nieruchomości Komunalnych

 w Pruszczu Gdańskim Samorządowym  Zakładzie  Budżetowym przy ul. Grunwaldzkiej 71 A

 na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.”

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 1 października 2018  r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Zakładu Nieruchomości Komunalnych  w Pruszczu Gdańskim  oraz  na  tablicy ogłoszeń Zakładu.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Zakładzie nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim  w  ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor  Zakładu Nieruchomości Komunalnych

w Pruszczu Gdańskim

Grzegorz Morawski